در این قسمت به معرفی خیرینی که دیگر در قید حیات نیستند پرداخته ایم.